Harakärrs
Samfällighetsförening
Hosted at Webhotel Kontakta oss
Villaföreningen

Viktiga händelser för Harakärrs Samfällighetsförening

2024-04-22 PostNord och brevlådor

Som alla nog känner till kräver PostNord att vi flyttar alla våra brevlådor till en plats där de kan komma åt med bil, alltså till någon gata. Årsstämman gav i uppdrag till styrelsen att diskutera frågan vidare med PostNord och hitta en plats som är så lämplig som möjligt och som också både kommunen och PostNord kan acceptera. Styrelsen återkommer när vi vet mera i frågan.

2024-04-22 Stegar och rensskopa till utlåning

Eftersom villaföreningen är nerlagd idag, så har samfälligheten fått ta över de stegar och rensskopan som de hade för utlåning.

2024-02-25 Samfälligheten inte momspliktig

Förra året meddelade Skatteverket att Sveriges 44 000 samfällighetsföreningar måste betala moms, vilket lade på 25% på årsavgiften.
Nu har Högsta förvaltningsdomstolen rivit upp det beslutet, så det verkar som om vi inte behöver betala moms i alla fall. Det är fortfarande en hel del osäkerhet, så vi inväntar var Skatteverket kommer att meddela.
https://samfalligheterna.se/senaste-nytt-samfallighet-inte-momsskyldiga/

2023-10-08 Åkarps nya station är öppen

Trafikverket har blivit klar med fyrspåret och tågen har börjat gå från Åkarp nu. Nu påbörjas återställningen, som bland annat kommer att påverka vår parkeringsplats närmast järnvägen. Bland annat kommer infarten till Sockervägens samfällighet att dras via vår parkeringsplats.

2022-05-20 Trafikverket behöver marken längre

Som ni kanske redan hört om så är fyrspårsutbyggnaden Arlöv – Flackarp försenad ett år på grund av problem med tunneln här i Åkarp. Som resultat av det har Trafikverket behov av att utnyttja vår parkeringsplats längre är planerat (slutet av detta året). De har skickat ett avtalsförslag som styrelsen diskuterar.

2022-02-28 Tredje omgången pollare monteras

Nu har återstoden av våra pollare monteras i enlighet med årsmötets beslut. Detta för att undvika att kommunens cykelbanor och lekplatser används som smitvägar för bilister.

2020-07-06 Montering av flera pollare

Nu har vi återstoden av våra utslitna betongsuggor bytts ut med samma pollare som kommunen använder i enlighet med årsmötets beslut. Dessutom sattes ett par pollare upp där det tidigare inte fanns betongsuggor för att skydda våra lekplatser mera.

2019-08 Montering av pollare påbörjad

Nu har vi börjat ersätta våra utslitna betongsuggor med samma pollare som kommunen använder i enlighet med årsmötets beslut. Tanken är att de flesta betongsuggor skall bytas ut när vi ser att monteringen fungerar.

2018-05-28 Garagelängan börjar rivas

Eftersom de nya garagen nu är färdigbyggda och alla flyttat in i dem, så började Trafikverket denna dag att riva garagelängan närmast järnvägen för att bereda plats för fyrspåret som Trafikverket håller på att bygga.

2018-05-28 Harakärrs Samfällighetsförening bildas

På ett möte på Lindhaga som Lantmäteriet sammankallat, beslutades att Harakärrs Samfällighetsförening skall bildas som ett resultat av omprövningen av gemensamhetsanläggningen Åkarp ga:1 (se nedan). Styrelse och revisiorer valdes, och stadgar fastslogs på mötet.
Protokoll hittar du här.
Styrelsen hittar du i protokollet samt här.
Stadgarna hittar du under stadgar i menyn ovan samt här.


Viktiga händelser för Harakärrs Samfällighet

2023-08-02 Avregistrering av samfälligheten

Vi har nu äntligen fått den gamla Harakärrs Samfällighet avregistrerad.

För de som inte hört detta så tvingades vi till en omprövning av samfälligheten på grund av att Trafikverket rev en garagelänga för att göra plats för de tillfälliga spåren. Detta medförde att vi inte kunde behålla samfälligheten på grund av nya lagar, utan fick bilda Harakärrs Samfällighetsförening istället enligt SFL 1973:1150.

Det har tyvärr tagit fem år att avveckla den gamla samfälligheten, men nu är detta äntligen klart. Se skrivelsen under Harakärrs Samfällighet daterad 2023-07-13.

2018-05-28 Omprövning av gemensamhetsanläggningen Åkarp ga:1

Som redan tagits upp på årsmötena 2017 och 2018 så måste vår gemensamhetsanläggningen Åkarp ga:1 omprövas eftersom en garagelänga med 10 garageplatser rivs och 10 nya garageplatsers byggs av Trafikverket.

När en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en LGA- samfällighet omprövas ska Lantmäteriet förordna att LGA-samfälligheten upplöses. Om någon delägare i gemensamhetsanläggningen yrkar på det kan en samfällighetsförening bildas. Bildas ingen samfällighetsförening står gemensamhetsanläggningen utan ordnad förvaltning och det är då istället en delägarförvaltning som gäller vilket innebär att alla delägare måste vara överens vid beslut i olika frågor.

För att kunna bilda en samfällighetsförening måste det först ha tagits beslut i omprövningen av gemensamhetsanläggningen. Beslutet måste dock inte ha vunnit laga kraft. Lantmäteriets förslag är därför att beslut gällande omprövningen tas på sammanträdet och i direkt anslutning till det kan det sedan bildas en samfällighetsförening (det krävs dock ett yrkande från någon av delägarna i gemensamhetsanläggningen). Skulle det uppkomma frågor på sammanträdet som gör att Lantmäteriet inte kan ta beslut kommer de få ta beslut senare och då får vi ha ytterligare ett sammanträde efter det, för att bilda en samfällighetsförening.

Förslag till stadgar för samfällighetsföreningen hittar du här.

Sammanträde gällande omprövning av Åkarp ga:1 blir 28 maj klockan 14.00 på Lindhaga församlingshem. Kallelse finns här. Kallelsen till sammanträdet delas ut i allas brevlåda. Observera att det endast är styrelseordföranden som behöver skicka in delgivningskvittot som är bifogat kallelsen.

Dessutom kan inte lös egendom tas med i en gemensamhetsanläggning. De garagen som är befintliga idag är lös egendom. Därför måste Lantmäteriet i beslutet ange att Åkarp ga:1 ska utökas med garage och att de ska utföras inom 2 år. Alla garage som Åkarp ga:1 ska utökas med hanteras som om de är obebyggda.

2018-05-28 Harakärrs Samfällighet upphör

På ett möte på Lindhaga som Lantmäteriet sammankallat, beslutades att Harakärrs Samfällighet skall upphöra som ett resultat av omprövningen av gemensamhetsanläggningen Åkarp ga:1 (se nedan). Därefter hölls ett möte för att bilda Harakärrs Samfällighetsförening (se ovan).
Protokoll hittar du här.

2018-05 Inflyttning i nya garage

Nu är det snart för berörda fastighetsägare att byta garage till ett av de nybyggda garagen. Alla som berörs har fått ett personligt brev i sin brevlåda.

Tidsplanen för inflyttning är (reservation för oförutsedda händelser):

Rent praktiskt går det till så här:
I. Du får en tillfällig nyckel till det nya garaget från styrelsen.
II. Flytta bilen och annat under tiden 16 - 27 maj. Allt som är kvar efter 27:e kommer att slängas!
III. Någon gång under denna tid kommer låscylindern flyttas från det gamla garaget till det nya, så testa båda nycklarna!
IV. Senast 27 maj återlämnar du den tillfälliga nyckeln till styrelsen, som sedan återlämnar den till Trafikverket.

Observera att det inte är tillåtet att använda garaget som förråd, så flytta endast fordon (se nästa sida). Orsaken till att man inte får förvara vad som helt i ett garage i en gemensamhetsanläggning är framför allt på grund av Räddningstjänstens anvisningar rörande brandsäkerhet, men även försäkringsvillkor ifall något skulle hända. Se till exempel informationen från Villaägarna på denna sida:
http://www.villaagarna.se/Samfalligheter/Artiklar-/Forvaring-av-brannbart-material-i-garage/
”I garage i gemensamhetsanläggning får alltså placeras:

Ingen annan verksamhet än uppställning av fordon får förekomma fritt i gemensamhetsgarage.”

2017-12 Fyrspårsutbyggnaden

Trafikverket håller på att bygga ut spåret mellan Malmö och Lund till fyra spår. Du hittar deras information om projektet på https://www.trafikverket.se/lund-arlov.

Detta arbete kommer direkt att påverka samfälligheten på flera olika sätt:

Styrelsen kommer att presentera mera information om tidplan med mera när vi själva vet.

2016-01 Bredband via fiber

Relacom har börjat gräva ner fiber nu åt både kommunen och Skanova (Telia). De började i vårt område i januari 2016 i januari och kommer då att arbeta med en gångbana i taget, och det kommer att ta 1-2 dagar per gångbana. Grävningen görs genom styrd borrning mellan hål som tas upp mellan vartannat hus på varannan gångbana. Asfalten över hålen kommer sedan att temporärt fyllas igen för att sedan asfalteras ordentligt när det blir varmare framåt mars - april.

Numera går det alltså att få bredband via fiber både via Telia Öppen Fiber och via kommunens öppna stadsnät.

Senast uppdaterat: 2024-04-22